【AGE6000 x 鬼鬼地 煮乜簋】

Viu TV小煮角冠軍Ryan重出江湖,仲帶多個烏克蘭美女Victoria 拜師學中菜

煮得中菜,自然就要用適合中餐烹飪習慣、蒸煮炆炸都一樣無難度、高煙點又健康的AGE6000山茶油!

逢星期四晚上10:30一齊鬼鬼地 煮乜簋